Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej Integracyjnej

im. "Twórców Polskiej Miedzi" w Jędrzychowie

You are here:

Organizacja

Organizacja

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie została zatrudniona  Pani Anna Perun, zamieszkała w Sobinie spełniająca wymagania wskazane w konkursie.

Renata Lasota

Dyrektor szkoły

 

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE
SPECJALISTA DS. KADR i PŁAC
W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W JĘDRZYCHOWIE

Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (z późn. zm.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr i płac
wymiar zatrudnienia 1 etat


1. Warunki niezbędne przystąpienia do konkursu.
Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
1) ma obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył studia wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, techniczne lub posiada wykształcenie średnie ekonomiczne lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na ww. stanowisku, z dwuletnim doświadczeniem zawodowym

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ogólna zagadnień rachunkowości budżetowej,
2) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potracenia składek,
3) znajomość przepisów podatkowych (w tym: sporządzania dokumentów PIT),
4) znajomość przepisów płacowych,
5) znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
6) znajomość przepisów ZUS i PFRON,
7) znajomość obsługi programów komputerowych, w tym kadrowo – płacowych i zleconych – SIGID,
8) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
9) umiejętność sporządzania list płac (w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego),
10) znajomość obsługi programu „ Płatnik ”, w tym: umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
11) znajomość prowadzenia akt i spraw osobowych pracowników,
12) komunikatywność i umiejętność współpracy
13) wysoka kultura osobista


3. Zakres wykonywanych zadań:
1) zakładanie i prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników,
2) dokonywanie zmian po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji w zakresie: wysokości wynagrodzeń, wypłat jednorazowych, naliczania potrąceń, zasiłków płatnych z ZUS,
3) sporządzanie list płac dla pracowników oraz potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych, wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
5)  naliczanie w ustalonym terminie nagrody rocznej i innych,
6) prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z urzędem skarbowym,
7) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem regulacji płac pracowników,
8) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Szkoły,
9) sporządzanie umów o pracę i umów zlecenie oraz rachunków,
10) sporządzanie analiz kadrowych, prognoz i sprawozdawczości, sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia, analiz i informacji dotyczących spraw pracowniczych,
11) prowadzanie danych dotyczących pracowników do Systemu Informacji Oświatowej.

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),
2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
4) oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
7) oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku specjalista ds. płac, zus i kadr,
8) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. płac, zus i kadr,
9) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły w Jędrzychowie, w godz. od 7:00 do 15:00, w nieprzekraczalnym terminie do 20.05.2015r. (włącznie), w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie, Jędrzychów 24A, sekretariat
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „konkurs na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. kadr i płac w SPIJ”
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie,
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie została zatrudniona  Pani Anna Perun, zamieszkała w Sobinie spełniająca wymagania wskazane w konkursie.

Renata Lasota

Dyrektor szkoły

W górę

bip.jedrzychow.pl 2018